Opšti Uslovi Putovanja

Opšti Uslovi Putovanja

Na osnovu člana 68. stav 1. tačka 2. a u skladu sa članovima 70 i 71 Zakona o turizmu („Sl. glasnik RS“ br. 17/2019) direktor TA “Panorama doo Beograd“ iz Beograda ul. Makedonska 4 PIB: 100047358; Mat.br. 07418302 dana 28.09.2022 godine utvrđuje sledeće Opšte uslove putovanja.Opšti Uslovi putovanja su uskladjeni sa standardima YUTA, Zakonom o zaštiti potrošača i Zakonom o turizmu.