Izjava o Privatnosti

Politika privatnosti i uslovi korišćenja ličnih podataka

Turističko preduzeće Panorama doo, Beograd (Stari Grad), skraćeno Panorama d.o.o., Makedonska 5, 11000 Beograd, Srbija, PIB: 10047358, je turističko preduzeće koje se bavi turoperatorskim poslom, organizacijom i prodajom turističkih aranžamana, kao i uslugom prodaje avio karata i pojedinačnih turističkih usluga i putnog osiguranja. U svrhu naše delatnosti prikupljamo i obradjujemo lične podatke naših klijenta poštujući sve relevantne zakone i propise.

1. Ko prikuplja i obradjuje lične podatke?

Panorama d.o.o. prikuplja i obradjuje lične podatke kako je to propisano zakonom i propisima o zaštiti ličnih podataka. Preduzeće Panorama d.o.o. odredjuje svrhu i sredstva obrade ličnih podataka i odgovorno je za čuvanje i korišćenje ličnih podataka u štampanom ili elektronskom obliku.

2. Osoba odgovorna za zaštitu ličnih podataka

Preduzeće Panorama d.o.o. je u skladu sa relevantnim propisima imenovalo Službenika za zaštitu ličnih podataka koga možete kontaktirati vezano za sva pitanja povezana sa obradom Vaših ličnih podataka ili ostvarivanje svojih prava na zaštitu ličnih podataka. Kontakt osoba: Aleksandar Karadžić, 00381 11 3347488

3. Koju vrstu ličnih podataka prikupljamo?

Lični podaci koje prikupljamo su prvenstveno Vaši osnovni lični podaci (ime, prezime, adresa, kontakt podaci) i sakupljamo ih isključivo u trenutku kada nas kontaktirate i zatražite kontakt sa našim zaposlenima, a ti podaci su nužni za pružanje tražene usluge. Vašim podacima pristup imaju isključivo zaposleni i vlasnici preduzeća Panorama d.o.o.

4. Kako ćemo prikupljati i koristiti Vaše lične podatke?

Lične podatke prikupljamo pre svega radi osiguravanja pružanja tražene usluge i odgovora na Vaš upit. U trenutku dostavljanja Vaših ličnih podataka, Vi pristajete na kontakt sa nama te nam time dajete za pravo da Vas uključimo u našu bazu podataka kako bi ostvarili tražene usluge. To smatramo Vašim izričitim pristankom na kontakt.

Ne prodajemo, ne prenosimo i ne otkrivamo podatke koje prikupimo na svojim web stranicama nikome, osim:

  • u slučajevima kada je to potrebno radi izvršavanja naših zakonskih obaveza
  • u slučajevima kada je to potrebno radi zaštite vašeg života ili telesnog integriteta, a vi niste u mogućnosti dati svoj pristanak za obradu svojih ličnih podataka
  • u slučajevima kada je to nužno radi ispunjenja zadataka koji se izvršavaju u javnom interesu

Popunjavajući formulare na našoj stranici garantujete da su informacije koje ste priložili tačne i da ste u celosti saglasni sa odredbama naše Politike privatnosti i u njoj navedenim uslovima.

Razlozi zbog kojih dodatno tražimo Vašu izričitu saglasnost su potrebe marketinga u smislu obaveštavanja o ponudama, proizvodima i uslugama koje želite i za koje ste zainteresovani. Saglasnost koju nam date za ovu svrhu možete u svakom trenutku povući i u tom slučaju, prestaćemo sa ovakvom vrstom obrade vaših podataka.

Zaštita privatnosti vaših podataka je trajna, a u svakom trenutku možete tražiti brisanje Vaših ličnih podataka putem linkova koji se nalaze unutar komunikacije ili slanjem direktnog zahteva našoj agenciji ili osobi zaduženoj za lične podatke. Lični podaci subjekta obrade, se na njegov zahtev brišu odmah bez odlaganja, a najkasnije u roku od mesec dana od prijema zahteva. Subjekt obrade se informiše putem e-maila o provedenom brisanju u roku od mesec dana od primljenog zahteva.

Nakon povlačenja saglasnosti, Vaše podatke koristimo isključivo u svrhu interne statističke obrade podataka i oni će biti u potpunosti anonimni.

Tokom definisanog vremena čuvanja ličnih podataka u našim evidencijama ličnih podataka sprovodimo sledeće mere:

  • periodični pregled evidencija ličnih podataka
  • proveru primenjivosti perioda čuvanja podataka s obzirom na zahteve poslovanja, tip ličnih podataka, svrhu obrade i kategoriju subjekata obrade

5. Ko će imati pristup vašim osobnim podacima?

Panorama d.o.o. će osigurati da se Vaši podaci obrađuju samo na način koji je u skladu sa svrhom koja je gore navedena. Ako je to radi ispunjenja navedene svrhe nužno, Vašim podacima će pristup imati: ovlašćeni službenici i vlasnici preduzeća Panorama d.o.o.. Sve navedene lične podatke obrađuju isključivo prema uputstvima Panorama d.o.o.

6. Statistika

Naša agencija koristi statističke programe koji nam omogućuju da svoju web prezentaciju prilagodimo kako bi bila što efikasnija i jednostavnija za naše posetioce (utvrđivanje podataka koji najviše ili najmanje  zanimaju naše korisnike, prilagođavanje stranica za pojedine internetske pretraživače, učinkovitost strukture naše lokacije i poseta naših stranica.)

8. Upotreba kolačića (Cookies)

Kako bismo olakšali pregledavanje naših internetskih stranica, na našim web stranicama koristimo Cookies (kolačiće). Svi detalji o kolačićima nalaze se na našoj posebnoj web stranici posvećenoj svim relevatnim informacijama na temu Cookies (kolačića).

9. Sigurnost podataka

Radi sigurnosti podataka na našoj web adresi i kako bismo osigurali pristupačnost usluge svim korisnicima, koristimo softver koji prati posete na mreži i prepoznaje neovlašćene pokušaje preuzimanja ili izmene podataka, kao i one koji bi mogli na neki drugi način prouzrokovati štetu.  Neovlašćeni pokušaji preuzimanja ili izmene podataka na ovoj lokaciji strogo su zabranjeni. Molimo sve naše korisnike, da imaju u vidu da nijedan način prenosa putem interneta ili na osnovu elektronskog skladištenja nije 100% siguran i pouzdan, i shodno tome, nikome ne možemo garantovati apsolutnu sigurnost.

Izuzetno cenimo vaše poverenje u pružanju vaših ličnih podataka, i u skladu sa time, sprovodimo tehničke i organizacione mere, uključujući zaštitu od neovlašćene ili nezakonite obrade, slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja, kojima osiguravamo da integrisanim načinom budu obrađeni sa odgovarajućim stepenom sigurnosti samo oni lični podaci koji su nužni.

10. Maloletnici

Ne prikupljamo lične podatke koji dolaze od dece koja imaju manje od 16 godina. Ako otkrijemo da je osoba mladja od 16 godina dala lične podatke, odmah ćemo ih izbrisati iz našeg sistema. Ako ste roditelj ili staratelj i znate da nam je vaše dete dalo lične podatke, kontaktirajte nas kako bismo mogli preduzeti neophodne radnje.

11. Koja prava imam u odnosu na moje lične podatke?

Kada je to zakonski predviđeno, imate pravo na informacije o obradi Vaših ličnih podataka, povlačenje svoje saglasnosti u bilo koje vreme, ispravku ili dopunu Vaših ličnih podataka kako bi uvek bili tačni, brisanje Vaših ličnih podataka kada više nisu potrebni za gore navedene svrhe, prenos Vaših ličnih podataka u struktuiranom obliku, obaveštenje o svakom brisanju, menjanju ili blokiranju podataka prema trećoj strani kojoj su podaci otkriveni i podnošenje prigovora preduzeću Panorama d.o.o. ili nadležnom državnom organu.

12. Pravo na prigovor nadzornom telu

Prigovor na obradu Vaših ličnih podataka možete podneti Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka ličnosti.

13. Koliko dugo čuvamo lične podatke?

Vaše podatke čuvamo onoliko dugo koliko je potrebno za ostvarenje svrhe radi koje ih obrađujemo. Kriterijum na osnovu koga odredjujemo razdoblje čuvanja ličnih podataka je upravo svrha prikupljanja i vremenski rok u kom želite da Vam pružamo naše usluge.

14. Kako nas možete kontaktirati?

Ako imate bilo kakva pitanja o korišćenju Vaših ličnih podataka, možete nas kontaktirati telefonom, mailom ili poštom:

  • telefon: +381 (11) 33 47 488; 33 43 983
  • pisanim putem na adresu: Panorama d.o.o., Makedonska 5, 11000 Beograd, Srbija
  • putem kontakt stranice na našoj web prezentaciji

15. Koliko često ažuriramo ove Informacije o korišćenju ličnih podataka?

Informacije o korišćenju ličnih podataka ažuriramo redovno, a najnovija verzija je uvek dostupna na našim web stranicama. Ukoliko dođe do važnijih promena koje utiču na Vas, obavestićemo Vas lično u najkraćem mogućem roku.

16. Saglasnost

  • ovim potvrđujem da sam upoznat/ta sa svim relevantnim informacijama o preduzeću Panorama d.o.o. i uslugama koje pruža
  • ovim dajem izričitu saglasnost preduzeću Panorama d.o.o. i poslovno povezanim osobama ovog pravnog subjekta da prikuplja i obrađuje moje lične podatke, kao i sve druge podatke za koje sazna pružanjem svojih usluga, u skladu sa zakonskim propisima i definisanom svrhom korišćenja