Kontakt

Turistička agencija Panorama Beograd

Naša za sada, jedina poslovnica i sedište agencije se nalazi u strogom centru Beogradu u Tržnom centru Staklenac, preko puta Narodnog pozorišta, a radno vreme agencije je svakim radnim danom od 09.00-19.00, osim u dane zvaničnih državnih i verskih praznika. Subota i nedelja su neradni dani agencije

Podaci o agenciji

 • Pun naziv: Turističko preduzeće Panorama doo, Beograd (Stari Grad)
 • Skraćeni naziv: Panorama doo
 • Matični broj – 07418302
 • Šifra delatnosti – Delatnost Turoperatora 92.11
 • PIB – 100047358
 • Tekući račun – Banka Inteza Beograd 160-163360-40
 • Licenca OTP 160 od 01.02.2020, kategorija licence A 25

Call centar

+381 (11) 3347-488
+381 (11) 3244-710
+381 (11) 3244-650

Email

Email za hotele i aranžmane

Email za avio karte

Email za marketing

Osiguranje, depozit i garancija putovanja

U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu, Organizator ima depozit u visini od 5.000,00 Eur i garanciju putovanja za kategoriju licence A 25 u visini od 250.000,00 Eur, kojom se za slučaj

A) insolventnosti Organizatora putovanja obezbeđuju:

 1. troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka Putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu
 2. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju, koje Organizator putovanja nije realizovao
 3. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika u slučaju otkaza putovanja od strane Putnika, u skladu sa Opštim uslovima putovanja
 4. potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja

i za slučaj; B) naknade štete obezbeđuje naknada štete, koja se prouzrokuje Putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima i Programom putovanja:

 1. za potraživanje uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju koje Organizator putovanja nije realizovao
 2. za potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja. Period pokrića Garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do završetka turističkog putovanja, odnosno do povratka Putnika na ugovoreno odredište. Garancija po Ugovoru o Garanciji putovanja broj 0046/2020 od 01.01.2020 zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, Polisa broj 300068774 od 01.01.2020 Akcionarskog društva za osiguranje “DDOR NOVI SAD”, Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja,kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, pisanim putem ili telegramom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs.

(Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravosnanžne i izvršne sudske  presude, odnosno, odluke Arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE.)