Subagenti

Subagenti – ovlašćeni agenti prodaje

Naša agencija omogućava subagentima da vrše prodaju turističkih aranžmana u našoj organizaciji, rezervacije hotela preko našeg sistema za online rezervacije kao i rezervacije i prodaju avionskih karata.

Subagenti

Za potpisivanje subagentskog ugovora, potrebno je da preuzmete ugovor sa našeg web sajta i da nam pošaljete 1 potpisan i overen primerak.

U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu Organizator ima garancije putovanja u visini 300.000,00 Eur kojom se za slučaj insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala potraživanja putnika i za slučaj naknade štete obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0046/2016 od 25.01.2016 zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs.

Polisa broj 300055656 od 25.01.2017 godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi sad”

(Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravnosnanžne i izvršne sudske presude, odnosno odluke arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE.)

Dokumenta za preuzimanje

Newsletter