Opšte Napomene

Putno osiguranje nije uključeno u cenu i može se dobiti u našoj agenciji po važećem cenovniku osiguravajuće kompanije uz važeći pasoš. Putno osiguranje nije neophodno, ali se preproručuje jer je na taj način putnik, odnosno osiguranik pokriven za sve nepredvidjene i hitne medicinske intervencije, kao i troškove medicinske evakuacije i repatrijacije. U slučaju nastanka osiguranog slučaja, u toku putovanja, dovoljno je prezentovati pasoš i pomenutu polisu za pokriće svih troškova u roku utvrdjenim uslovima zdravstvenog putnog osiguranja

Opšte informacije vezane za program putovanja

 • Prvi dan: dolazak i smeštaj po vremenu ulasku koji je naveden kod hotelijera ili vlasnika smeštaja i Organizatora putovanja. Korišćenje usluga je po cenovniku i vremenu korišćenja navedenom od strane hotelijera ili vlasnika smeštaja i Organizatora putovanja, a odnose se na noćenje ili usluge ishrane i sve ostale nepomenute usluge.
 • Zadnji dan: izlazak iz smeštaja po vremenu ulasku koji je naveden kod hotelijera ili vlasnika smeštaja i Organizatora putovanja

Napomena

 • vremena ulaska i izlaska iz hotela su navedena na osnovu standardnih hotelskih pravila i mogu se promeniti u zavisnosti od tipa smeštaja ili posebnih uslova hotelijera ili vlasnika smeštaja
 • molimo Vas da se pre polaska na put, informišete o vremenima ulaska i izlaska za svaki pojedinačan smeštaj iz naše ponude
 • u slučaju prevoza minibusom sa kućne adrese, vreme polaska i povratka odredjuje prevoznik
 • u slučaju prevoza autobusom, vreme polaska i povratka odredjuje Organizator ukoliko su u pitanju paket aranžmani sa uključenim prevozom. Ukoliko se autobuski prevoz koristi kao odvojena usluga, vreme polaska i povratka odredjuje prevoznik
 • u slučaju individualnog prevoza avionom (redovne linije), vreme polaska i povratka se odredjuje na osnovu reda letenja avio kompanije, tj. satnice putovanja na osnovu prevoznog dokumenta – avio karte
 • u slučaju prevoza avionom – čarter let, vreme polaska i povratka se odredjuje na osnovu programa putovanja Organizatora putovanja. Molimo Vas da imate u vidu da je satnica putovanja čarter letova podložna promenama. Organizator putovanja je u obavezi da obavesti putnika minimum 24 sata pre polaska o tačnom vremenu polaska i povratka.

Napomena za opis smeštaja i usluga, cene, reklamacije, putne isprave i vizni režim:

 • svi opisi smeštaja i usluga su opisani na internet stranici turističke agencije ili na zvaničnom hotelskom web sajtu
 • ukoliko se opisi smeštaja i usluga razlikuju, primenjuju se isključivo opisi na zvaničnoj web stranici hotela
 • sve cene na web sajtu turističke agencije su informativnog karaktera
 • u slučaju neadekvatnog smeštaja il bilo kog drugog problema, mole se putnici da o tome obaveste ORGANIZATORA PUTOVANJA prvog dana boravka, reklamacije za koje agencija sazna poslednjeg dana boravka ili po povratku sa putovanja neće biti razmatrane
 • ORGANIZATOR PUTOVANJA nije ovlašćen za kontrolu važnost putnih isprava
 • svi putnici su u obavezi da pre uplate ili rezervacije aranžmana provere vizni režim režim zemlje u koju putuju

Napomena za opis smeštaja i usluga, cene, reklamacije, putne isprave i vizni režim:

 • svi opisi smeštaja i usluga su opisani na internet stranici turističke agencije ili na zvaničnom hotelskom web sajtu
 • ukoliko se opisi smeštaja i usluga razlikuju, primenjuju se isključivo opisi na zvaničnoj web stranici hotela
 • sve cene na web sajtu turističke agencije su informativnog karaktera
 • u slučaju neadekvatnog smeštaja il bilo kog drugog problema, mole se putnici da o tome obaveste ORGANIZATORA PUTOVANJA prvog dana boravka, reklamacije za koje agencija sazna poslednjeg dana boravka ili po povratku sa putovanja neće biti razmatrane
 • ORGANIZATOR PUTOVANJA nije ovlašćen za kontrolu važnost putnih isprava
 • svi putnici su u obavezi da pre uplate ili rezervacije aranžmana provere vizni režim režim zemlje u koju putuju

Opšti uslovi putovanja

Program je usaglašen sa opštim uslovima organizatora putovanja agencije Panorama licenca OTP br 160 od 01.02.2020, polasci su individualni i i nije neophodan minimum putnika da bi se aranžman realizovao.

Osiguranje, depozit i garancija putovanja

U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu, Organizator ima depozit u visini od 5.000,00 Eur i garanciju putovanja za kategoriju licence A 25 u visini od 250.000,00 Eur, kojom se za slučaj

A) insolventnosti Organizatora putovanja obezbeđuju:

 1. troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka Putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu
 2. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju, koje Organizator putovanja nije realizovao
 3. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika u slučaju otkaza putovanja od strane Putnika, u skladu sa Opštim uslovima putovanja
 4. potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja

i za slučaj; 

B) naknade štete obezbeđuje naknada štete, koja se prouzrokuje Putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima i Programom putovanja:

 1. za potraživanje uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju koje Organizator putovanja nije realizovao
 2. za potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja. Period pokrića Garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do završetka turističkog putovanja, odnosno do povratka Putnika na ugovoreno odredište. Garancija po Ugovoru o Garanciji putovanja broj 0046/2020 od 01.01.2020 zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, Polisa broj 300068774 od 01.01.2020 Akcionarskog društva za osiguranje “DDOR NOVI SAD”, Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja,kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, pisanim putem ili telegramom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs.

(Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravosnanžne i izvršne sudske  presude, odnosno, odluke Arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE.) 

Turistička agencija Panorama – Panorama doo

back-to-top